flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                               З А Т В Е Р Д Ж Е Н О Наказом в.о.голови господарського суду Запорізької області

                                                                                       № 15 від 01.02.2010р.

                                                                                             П Р А В И Л А

                                                                            внутрішнього трудового розпорядку

                                                           для працівників господарського суду Запорізької області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників господарського суду Запорізької області (далі — Правила) розроблено відповідно до статті 43 Конституції України, Законів України „Про судоустрій України", „Про статус суддів", „Про державну службу", Примірних правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників господарських судів, Кодексу Законів про працю України та інших нормативно-правових актів.

1.2. Правила визначають режим праці, засади регулювання трудових відносин і мають на

меті забезпечити зміцнення трудової дисципліни, раціональне використання робочого часу,

високу якість і підвищення продуктивності праці та ефективності діяльності господарського суду (далі – суду).

 1.3. Правила є обов'язковими для всіх працівників суду незалежно від порядку призначення їх на посаду. Недодержання або порушення правил тягне застосування заходів дисциплінарного впливу.

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

2.1. Працівники суду призначаються та звільняються з посади у порядку, встановленому

Законами України "Про судоустрій України", "Про статус суддів" та "Про державну службу", Кодексом Законів про працю України.

2.2. Порядок прийняття на державну службу регулюється відповідно до статті 15 Закону

України «Про державну службу". Прийняття на державну службу на посади третьої-сьомої

 категорій та на інші прирівняні до них посади проводиться у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 «Про затвердження Порядку про ведення конкурсу на заміщення вакантних посад держав них службовців», крім випадків, передбачених законодавством.

2.3. Просування по службі державного службовця, який зарахований до кадрового резерву

чи пройшов стажування, а також прийняття на роботу державного службовця, який припинив державну службу у зв'язку з відставкою, може здійснюватися за рішенням голови суду без конкурсного відбору.

2.4. Працівники приймаються та звільняються з роботи у порядку, визначеному Кодексом

Законів про працю України. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, складають Присягу державного службовця. Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про складення Присяги робиться запис у трудовій книжці.

2.5. При прийнятті на державну службу державний службовець ознайомлюється із Загальними правилами поведінки державного службовця (затвердженими наказом Головдержслужби України від 23 жовтня 2000 р. № 58, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2000 р. за № 783/5004), про що робиться письмове за свідчення в його особовій справі.

 2.6. При прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування строком до шести місяців. З метою набуття працівниками практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей особи, яка претендує на посаду державного службовця, може проводитися стажування у відповідному структурному підрозділі терміном до двох місяців зі збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.

2.7. Особа, що приймається на посаду, укладає трудовий договір.

2.8. Особі, що приймається на посаду, належить подати документи визначені Кодексом Законів про працю. Особи, які претендують на посади державних службовців крім цього зобов'язані подати документи, передбачені законодавством про державну службу.

2.9. Забороняється вимагати від осіб, що приймаються на роботу, документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.10. Прийняття на роботу оформляється наказом голови суду, з яким ознайомлюють працівника під розписку.

2.11. В наказі зазначається найменування посади згідно зі штатним розписом та відомості про оплату праці.

2.12. При прийнятті працівника на роботу до суду керівник структурного підрозділу або за його дорученням інша посадова особа зобов'язана:

 2.12.1. Ознайомити працівника з положенням про відповідний структурний підрозділ, посадовою інструкцією (під розписку), Правилами внутрішнього трудового розпорядку суду, номенклатурою справ відповідного структурного підрозділу, інструкцією з діловодства в господарських судах, інструкцією «Про визначення правового режиму інформації у діяльності суду та порядок роботи з нею в господарських судах України з обмеженим доступом» та іншими документами (нормативно-правовими актами), якими він повинен керуватися у своїй діяльності, з умовами праці, правилами та обов'язками працівник ознайомлюється під розписку.

2.12.2. Визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами.

2.12.3. Проінструктувати працівника щодо порядку користування комп'ютерною технікою та використання комп'ютерних програм.

2.12.4. Проінструктувати працівника з техніки безпеки, охорони праці та протипожежної охорони.

2.13. На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, заводяться трудові книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах та організаціях, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року №58.

 2.14. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності; відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок несе радник голови суду.

2.15. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставі та в порядку, встановлених законодавством.

2.16. Працівник має право розірвати трудовий договір зі своєї ініціативи (попередивши керівника письмово за два тижні чи в інший строк) з причин, що передбачені частиною пер¬шою статті 38 Кодексу Законів про працю України. Після закінчення цього строку працівник має право припинити роботу, а суд відповідно до статті 38 Кодексу Законів про працю України не має права затримувати проведення розрахунку та звільнення працівника з роботи, а також зобов'язано в день звільнення видати працівникові трудову книжку та повністю з ним розрахуватися.

2.17. Запис про причину звільнення робиться у трудовій книжці згідно з формулюванням чинного законодавства та з обов'язковим посиланням на відповідну статтю і пункт закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.3. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

3.1. Працівники суду мають право:

3.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України.

3.1.2. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників та інших осіб.

3.1.3. Брати участь у розгляді питань та ухваленні відповідних рішень (в межах своїх повноважень).

3.1.4. На оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється (якщо він державний службовець), якості виконання своїх обов'язків, досвіду та стажу роботи.

3.1.5. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії.

3.1.6. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

3.1.7. На соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу.

3.1.8. Захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та у судовому порядку.

3.2. Основними обов'язками працівників є:

3.2.1. Додержання Конституції України, інших нормативно-правових актів, наказів, розпоряджень, інструкцій, положень про структурні підрозділи, а також посадових інструкцій і цих Правил.

3.2.2. Забезпечення ефективної і продуктивної роботи та виконання завдань.

3.2.3. Ініціатива та творчість у роботі.

3.2.4. Недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина.

3.2.5. Збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

 3.2.6. Постійне вдосконалення організаційної роботи і підвищення професійної кваліфікації.

 3.2.7. Шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби.

 3.2.8. Працювати чесно і сумлінно, додержуватись трудової дисципліни, своєчасно і точно виконувати розпорядження керівництва суду та своїх безпосередніх керівників, використовувати робочий час для продуктивної праці, вести себе гідно та утримуватись від дій, які заважають іншим працівникам виконувати їхні трудові обов'язки.

3.2.9. Підвищення продуктивності праці, а також подання пропозицій стосовно вдосконалення робочого процесу та організаційної структури підрозділу.

3.2.10. Дотримання вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці й протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами й інструкціями.

3.2.11. Вжиття заходів на негайне усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов'язків, та негайне повідомлення про це керівництва суду.

3.2.12. Утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів.

3.2.13. Збереження державної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей).

3.3. Коло обов'язків, які виконує кожний працівник на своїй посаді, обумовлюється посадовими інструкціями та положеннями, що затверджуються керівництвом суду в установленому порядку.4. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА СУДУ

4.1. Керівництво суду зобов'язане:

4.1.1. Забезпечити організацію діяльності суду.

 4.1.2. Здійснювати необхідні заходи щодо підвищення ефективності та якості праці, ділової і професійної кваліфікації працівників, створюючи відповідні умови праці та її охорони.

4.1.3. Неухильно дотримуватись законодавства про працю, забезпечувати контроль за станом трудової дисципліни, застосовувати до працівників відповідних заходів заохочення та стягнення.

 4.1.4. Створювати необхідні умови для виконання трудовим колективом своїх повноважень, сприяти створенню у трудовому колективі ділової, творчої атмосфери, підтримувати і розвивати ініціативу та активність всіх працівників суду.

 4.1.5. Уважно ставитись до потреб та запитів членів трудового колективу суду, забезпечувати поліпшення їхніх соціально-побутових умов у відповідності з вимогами чинного законодавства та наявного бюджетного фінансування.

4.1.6. Забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації.5. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 5.1. Нормальна тривалість робочого часу для працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – суботою та неділею.

5.2. Працівникам надається щодня перерва для відпочинку та харчування. Перерва не входить в робочий час. Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи.

5.3. Час початку, закінчення роботи та тривалість обідньої перерви встановлюються наступні:

■ початок роботи з 9 години

■ перерва на обід з 13 години до 13 години 45 хвилин

■ кінець робочого дня: у звичайні дні о 18 годині в п'ятницю о 16 годині 45 хвилин

 ■ напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину.

5.4. У суді ведеться журнал обліку робочого часу, в якому працівники суду засвідчують власним підписом факт виходу на роботу. У разі неможливості прибути своєчасно на робоче місце, працівники суду зобов'язані повідомити про це відділ кадрів або начальника структурного підрозділу чи керівництво суду.

 У суді ведеться табель обліку робочого часу суддів, в якому радник голови суду, зобов'язаний особисто засвідчити вихід судді на роботу. Судді зобов'язані у випадку хвороби ставити до відома радника голови суду або керівництво суду про причини нез'явлення на робоче місце.

 Службовці та інші працівники апарату суду у виключних випадках мають право залишити робоче місце з дозволу керівництва суду на підставі письмової заяви, узгодженої з начальником структурного підрозділу або суддею, за яким вони безпосередньо закріплені.

 5.5. У разі необхідності зміни встановленого режиму роботи окремим працівникам без зміни загальної тривалості робочого часу – питання вирішується головою суду в індивідуальному порядку.

 5.6. Робота в приміщенні суду у вихідні, неробочі та святкові дні ,як правило, не допускається. Залучення працівників до роботи у вихідні, неробочі та святкові дні провадиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством, за письмовим наказом керівника. Співробітникам, які працювали у вихідні дні за письмовим наказом голови суду, надається відгул тієї ж тривалості, що й понаднормова робота.

5.7. Забороняється у робочий час:

5.7.1. Відвертати увагу працівників суду від їх безпосередніх обов'язків для виконання громадських обов'язків та проведення різних заходів, які не пов'язані з діяльністю суду.

5.7.2. Скликати збори, засідання та різного роду зібрання з громадських питань.

 5.8. Черговість надання щорічної відпустки працівників суду визначається графіком, який складається безпосередніми керівниками і затверджується головою суду з урахуванням необхідності забезпечення роботи суду та інтересів і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожен календарний рік не пізніше 15 грудня попереднього року і доводиться до відома всіх працівників суду. Конкретний період надання щорічної відпустки у межах, встановлених графіком, узгоджується безпосереднім керівником і працівником".

5.9. Надання щорічних відпусток здійснюється у відповідності із законодавством України.

5.10. На прохання працівника щорічну відпустку може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

5.11. За рішенням голови суду державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, встановленому чинним законодавством. Невикористана відпустка надається працівнику в будь-який інший час відповідного року. 6. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ ТА СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

6.1. За зразкове виконання своїх обов'язків та інші досягнення в роботі керівництвом суду застосовуються такі заохочення:

Оголошення подяки;

Нагородження Грамотою;

Нагородження Почесною Грамотою;

6.1.2. Виплата премії;

6.1.3. Нагородження цінним подарунком.

 6.1.4. Внесення в установленому порядку Подання про дострокове присвоєння кваліфікаційного класу або рангу державного службовця.

6.1.5. Нагородження встановленими відзнаками суду, відзнаками інших державних та громадських органів, а також державними нагородами України.

6.2. Заохочення здійснюються наказом керівника, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

При застосуванні заходів заохочення забезпечується сполучення морального та матеріального стимулювання праці.

За довготривалу працю та особливі трудові заслуги на юридичній ниві та в господарському суді на працівників суду складаються подання та вносяться для заохочення відповідними державними та громадськими органами.7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

 7.1. За порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків та недотримання цих Правил, керівник суду застосовує такі дисциплінарні стягнення:

7.1.1. Догана.

7.1.2. Звільнення.

7.1.3. До державних службовців застосовуються також заходи дисциплінарного впливу, визначені статтею 14 Закону України «Про державну службу».

 7.4. Заходи дисциплінарного впливу щодо суддів застосовуються згідно із Законом України «Про статус суддів».

7.5. Заходи дисциплінарного впливу, в тому числі звільнення, застосовуються на підставі та в порядку, передбачених чинним законодавством.

 7.6. Дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, невиконання або неналежне виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, порушення присяги державного службовця, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця або дискредитує суд.

 7.7. До державних службовців, крім зазначених стягнень, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

7.7.1. Попередження про неповну службову відповідність посаді, що обіймається;

 7.7.2. Затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або призначенні на вищу посаду.

7.8. Стягнення застосовуються в порядку, передбаченому законодавством.

 7.9. Дисциплінарні стягнення до працівників суду застосовуються головою суду. При цьому замість застосування дисциплінарного стягнення допускається передача питання про по¬рушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або профспілкового комітету суду.

 7.10. До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни повинні бути витребувані пояснення у письмовій формі. Відмова працівника від надавання таких пояснень не є перешкодою для застосування стягнення.

 7.11. Під час застосування стягнення враховуються тяжкість дисциплінарного порушення, обставини, за яких воно вчинене, попередні робота та поведінка працівника.

 7.12. Наказ про застосування стягнення із зазначенням мотивів його застосування оголошується працівнику під розписку у триденний строк. Оскарження наказу про застосування дисциплінарного стягнення провадиться в установленому законодавством порядку.

 7.13. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Керівництво суду за своєю ініціативою або за клопотанням профспілкового комітету може достроково зняти стягнення до закінчення встановленого строку. Протягом дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення, зазначені в даних Правилах, до працівника не застосовуються.  

7.14. Правила внутрішнього трудового розпорядку доводяться до працівників суду під розписку та розміщуються в приміщенні на видному місці.